Sunday, July 19, 2015

MỘT RỪNG ĐẠI NGÀN NHỮNG TRANG HỒI KÝ RẤT ĐÁNG ĐỌC

HỒI KÝ THÁNG BA GÃY SÚNG CỦA CAO XUÂN HUY


1     2    3

HỒI KÝ CỦA TRẦN ĐĨNH: ĐÈN CÙ

1       2       3       4       5       6       7       8

HỒI KÝ THÉP ĐEN CỦA ĐẶNG CHÍ BÌNH

1     2     3         5     6     7     8     9     10     11     12     13     14   

  15     16

10 NGÀY CUỐI CÙNG CỦA VIỆT NAM CỘNG HOÀ


1      2      3      4      5      6      7      8      9      10     11       12      CUỐI


1    2    3    4    5    6    7    8

NHÂN VĂN GIAI PHẨM - THỤY KHUÊ

1     2      3           5      6      7      8       9
   10       11       12       13       14       15      16       17


TỪ THỰC DÂN ĐẾN CỘNG SẢN - HOÀNG VĂN CHÍ

1      2      3      4      5     6     

TRĂM HOA ĐUA NỞ TRÊN ĐẤT BẮC - HOÀNG VĂN CHÍ

1      2      3      4      5     6      7

HỒI KÝ BAO NỖI TANG THƯƠNG

1    2    3    4    5    6   7

HỒI KÝ NHỮNG NGƯỜI TÙ CUỐI CÙNG CỦA PHẠM GIA ĐẠI

1      2      3      4      5      6      7

 HỒI KÝ NHẤT LINH CHA TÔI CỦA NGUYỄN TƯỜNG THIẾT

 1      2      3      4   

HỒ CHÍ MINH SINH BÌNH KHẢO CỦA HỒ TUẤN HÙNG

1      2      3

 HỒI KÝ QUẦN ĐẢO NGỤC TÙ - CỦA ALEKSANDR SOLZHENITSYN

1      2      3      4     5      6      7

HỒI KÝ VƯỢT BIÊN ĐƯỜNG BỘ
1      2      3      4      5     6      7

 TỘI ÁC CỦA CỘNG SẢN VÀ TAY SAI 

1   2   3    4   5   6   7   8  9  10   11  12


1  2  3  4  5  6


1      2      3      4

HỒI KÝ CỦA BÀ TÙNG LONG

1      2      3      4

HỒI KÝ GIỮA ĐÊM TRƯỜNG CỦA NGUYỄN THỤY LONG

1       2      3      

HỒI KÝ TÙ BINH VÀ HÒA BÌNH CỦA PHAN NHẬT NAM

1      2      3      4      

HỒI KÝ ĐẠI HỌC MÁU CỦA HÀ THÚC SINH

1      2      3      4      5      6      7      8      9       10      11      12      13      14


HỒI KÝ KẺ BỊ RÚT PHÉP THÔNG CÔNG CỦA NGUYỄN MẠNH TƯỜNG- KỲ 1

1      2     3      4      5      6

HỒI KÝ DẤU BINH LỬA CỦA PHAN NHẬT NAM

1      2      3      4

HỒI KÝ  MỘT NGÀY GIÔNG TỐ CỦA TÂM PHONG

1      2      3      4      

HỒI KÝ NHỮNG KẺ KHỔ NHỤC CỦA TÂM PHONG

1      2      3

HỒ CHÍ MINH, CUỘC ĐỜI CỦA MỘT CON NGỰA HOANG CỦA WILLIAM DUIKER

1     2      3      4      5      6      

HỒI KÝ NHỮNG NĂM THÁNG LƯU ĐÀY TRONG NGỤC TÙ CỘNG SẢN CỦA DUYÊN ANH

1      2           4      5      6      7     8

HỒI KÝ HOA XUYÊN TUYẾT CỦA BÙI TÍN

1      2      3      4     

HỒI KÝ 7 NGÀY Ở CHIẾN TRƯỜNG QUẢNG TRỊ CỦA TRUNG ÚY NGUYỄN NGỌC ẨN

1      2

HỒI KÝ VỀ CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT: "BA NGƯỜI KHÁC" CỦA TÔ HOÀI

1      2           4      

HỒI KÝ CÁT BỤI CHÂN AI CỦA TÔ HOÀI

1      2      3

HỒI KÝ GIẢI KHĂN SÔ CHO HUẾ CỦA NHÃ CA

1      2      3           5     

HỒI KÝ MỘT CƠN GIÓ BỤI CỦA TRẦN TRỌNG KIM

1      2      3

HỒI KÝ BA PHÚT SỰ THẬT CỦA PHÙNG QUÁN

1      2     3      4

HỒI KÝ CHIỀU CHIỀU CỦA TÔ HOÀI

1           3      4      5      6      7      8


HỒI KÝ KHÔNG TÊN CỦA TÊN ĂN CƠM QUỐC GIA THỜ MA CỘNG SẢN LÝ QUÝ CHUNG

     2      3      4      5      6

HỒI KÝ THÁNG BA GÃY SÚNG CỦA CAO XUÂN HUY
     2 

HỒI KÝ CỦA LOẠN TƯỚNG ĐỖ MẬU: VIỆT NAM MÁU LỬA QUÊ HƯƠNG TÔI
1      2      3     4     5     6     7     8

CHẾT DƯỚI TAY TRUNG CỘNG
1      2

NHỮNG TỘI ÁC CỦA CỘNG SẢN ĐỐI VỚI QUÂN CÁN CHÍNH VÀ ĐỒNG BÀO MIỀN NAM

1      2      3      4      5      6      7      8      9      10      11

KÝ SỰ TRONG TÙ CỦA ĐẠI TÁ PHẠM BÁ HOA
1      2      3      4      5      6      7      8

HỒI KÝ CỦA ĐẠI TÁ PHẠM BÁ HOA

1      2      3      4      5      6      7      8      9      10HỒI KÝ SÀI GÒN NGÀY DÀI NHẤT  CỦA DUYÊN ANH

1      2      3      4      KỲ CUỐI

HỒI KÝ CỦA GIÁO SƯ NGUYỄN ĐĂNG MẠNH
1      2      3      4           6      7      8      Kỳ Cuối


HỒI KÝ CỦA LOẠN TƯỚNG ĐỖ MẬU: VIỆT NAM MÁU LỬA QUÊ HƯƠNG TÔI

1      2      3     4     5     6     7     8

CHẾT DƯỚI TAY TRUNG CỘNG
1      2

HỒI KÝ NHỮNG KẺ KHỔ NHỤC CỦA TÂM PHONG

1      2      3

HỒI KÝ  MỘT NGÀY GIÔNG TỐ CỦA TÂM PHONG

1      2      3      4      

NHỮNG TỘI ÁC CỦA CỘNG SẢN ĐỐI VỚI QUÂN CÁN CHÍNH VÀ ĐỒNG BÀO MIỀN NAM

1      2      3      4      5      6      7      8      9      10      11

KÝ SỰ TRONG TÙ CỦA ĐẠI TÁ PHẠM BÁ HOA
1      2      3      4      5      6      7      8

HỒI KÝ CỦA ĐẠI TÁ PHẠM BÁ HOA

1      2      3      4      5      6      7      8      9      10HỒI KÝ SÀI GÒN NGÀY DÀI NHẤT  CỦA DUYÊN ANH

1      2      3      4      KỲ CUỐI

HỒI KÝ CỦA GIÁO SƯ NGUYỄN ĐĂNG MẠNH
1      2      3      4           6      7      8      Kỳ Cuối
HỒI KÝ TRẦN ĐỘ

1      2      3     4      5

HỒI KÝ ĐỒNG BẰNG GAI GÓC CỦA XUÂN VŨ

1      2      3      4


HỒI KÝ ĐẾN MÀ KHÔNG ĐẾN CỦA XUÂN VŨ

1      2      3

HỒI KÝ MẠNG NGƯỜI LÁ RỤNG CỦA XUÂN VŨ

1      2      3      4      5  

HỒI KÝ ĐƯỜNG ĐI KHÔNG ĐẾN CỦA XUÂN VŨ

1      2      3      4      5

HỒI KÝ XƯƠNG TRẮNG TRƯỜNG SƠN CỦA XUÂN VŨ:
1      2       3       4      5      6      Kỳ Cuối

NHẠC SỸ TÔ HẢI - HỒI KÝ CỦA MỘT THẰNG HÈN

1           3     4          Kỳ Cuối

HỒI KÝ CỦA GIÁO SƯ 
NGUYỄN ĐĂNG MẠNH

1      2      3      4           6      7      8      Kỳ Cuối
HỒI KÝ CỦA LINH MỤC CAO VĂN LUẬN: 

BÊN GIÒNG LICH SỬ
  
1.    2.   3.    4.    5.    6.    7.    8.    9.    10.    11.    12.    13.    14.    15.

 HỒI KÝ NGUYỄN HỮU HANH:

 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10


HỒI KÝ CỦA TRẦN QUANG CƠ

1. KỲ 1   2.  KỲ 2    3. KỲ 3   4.  KỲ CUỐI


HỒI KÝ TÔI ĐI TÌM TỰ DO CỦA NGUYỄN HỮU CHÍ: HỒI KÝ VÕ LONG TRIỀU: MỐC LỊCH SỬ
 .


HỒI KÝ TÔI PHẢI SỐNG - LINH MỤC NGUYỄN HỮU LỄ


HỒI KÝ ĐÊM GIỮA BAN NGÀY - VŨ THƯ HIÊN

Để thấy rõ thêm về bộ mặt thật của Hồ Chí Minh và Tập Đoàn Cộng Sản Việt Nam cũng như để hiểu rõ hơn về sự bịp bợm, mị dân qua cái gọi là GÓP Ý DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992 của Bên Thắng Cuộc, kính mời quý vị đọc lại ĐÊM GIỮA BAN NGÀY của VŨ THƯ HIÊN:


1.  CHƯƠNG 1        2.  CHƯƠNG 2     3.  CHƯƠNG 3  4.  CHƯƠNG 

5.  CHƯƠNG 5     6.  CHƯƠNG 6       7.  CHƯƠNG 7    8.  CHƯƠNG 8 

9.  CHƯƠNG 9    10.  CHƯƠNG 10  11.  CHƯƠNG 11  12. CHƯƠNG 12BÊN THẮNG CUỘC
Phần I:

1. 
 CHƯƠNG I   2. CHƯƠNG 2 A   3. CHƯƠNG 2 B   4.  CHƯƠNG 3   5. CHƯƠNG 4

6. CHƯƠNG 5   7. CHƯƠNG 6   8. CHƯƠNG 7   9. CHƯƠNG 8   10. CHƯƠNG 9
11. CHƯƠNG 10   12. CHƯƠNG 11

Phần II

13. CHƯƠNG 12   14. CHƯƠNG 13   15. CHƯƠNG 14   16. CHƯƠNG 15   17. CHƯƠNG 16
18. CHƯƠNG 17   19. CHƯƠNG 18   20. CHƯƠNG 19   21. CHƯƠNG 20   22. CHƯƠNG 21
23. CHƯƠNG 22   24. QUYỀN BÍNH

  CHƯƠNG KẾT
No comments:

Post a Comment