Tuesday, March 19, 2013

NHỮNG TẬP HỒI KÝ VỀ TỘI ÁC CỦA CỘNG SẢN TRONG CÁC TRẠI CẢI TẠO


  TÔI PHẢI SỐNG - LINH MỤC NGUYỄN HỮU LỄ


4.   
TÔI PHẢI SỐNG – LM NGUYỄN HỮU LỄ - PHẦN 7 VÀ 8

5.   
TÔI PHẢI SỐNG – LM NGUYỄN HỮU LỄ - PHẦN 9 VÀ 10

6.   
TÔI PHẢI SỐNG – LM NGUYỄN HỮU LỄ - PHẦN 11 VÀ 12

7.   
TÔI PHẢI SỐNG – LM NGUYỄN HỮU LỄ - PHẦN 13 VÀ 14

8.   
TÔI PHẢI SỐNG – LM NGUYỄN HỮU LỄ - PHẦN 15 VÀ 16

9.   
TÔI PHẢI SỐNG – LM NGUYỄN HỮU LỄ - PHẦN 17 VÀ 18

10. 
TÔI PHẢI SỐNG – LM NGUYỄN HỮU LỄ - PHẦN19 VÀ 20

11. 
TÔI PHẢI SỐNG – LM NGUYỄN HỮU LỄ - PHẦN 21VÀ 22

12. 
TÔI PHẢI SỐNG – LM NGUYỄN HỮU LỄ - PHẦN 23VÀ 24

13. 
TÔI PHẢI SỐNG – LM NGUYỄN HỮU LỄ - PHẦN 25VÀ 26

14.
TÔI PHẢI SỐNG – LM NGUYỄN HỮU LỄ - PHẦN 27VÀ 28

15.
TÔI PHẢI SỐNG – LM NGUYỄN HỮU LỄ - PHẦN 29VÀ 30

16.
TÔI PHẢI SỐNG – LM NGUYỄN HỮU LỄ - PHẦN 31VÀ 32

17.
TÔI PHẢI SỐNG – LM NGUYỄN HỮU LỄ - PHẦN 33VÀ 34

18.   
TÔI PHẢI SỐNG – LM NGUYỄN HỮU LỄ - PHẦN 35VÀ 36

19.  
TÔI PHẢI SỐNG – LM NGUYỄN HỮU LỄ - PHẦN 37VÀ 38

20. 
TÔI PHẢI SỐNG – LM NGUYỄN HỮU LỄ - PHẦN 39VÀ 40

21.  
TÔI PHẢI SỐNG – LM NGUYỄN HỮU LỄ - PHẦN 41VÀ 42

22.
TÔI PHẢI SỐNG – LM NGUYỄN HỮU LỄ - PHẦN 43VÀ 44

23.
TÔI PHẢI SỐNG – LM NGUYỄN HỮU LỄ - PHẦN 45VÀ 46

24.
TÔI PHẢI SỐNG – LM NGUYỄN HỮU LỄ - PHẦN 47VÀ 48

25.
TÔI PHẢI SỐNG – LM NGUYỄN HỮU LỄ - PHẦN 49VÀ 50

26.   
PHẦN TỘI ÁC CỦA BÙI ĐÌNH THI

 ĐÊM GIỮA BAN NGÀY - VŨ THƯ HIÊN
Để thấy rõ thêm về bộ mặt thật của Hồ Chí Minh và Tập Đoàn Cộng Sản Việt Nam cũng như để hiểu rõ hơn về sự bịp bợm, mị dân qua cái gọi là GÓP Ý DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992 của Bên Thắng Cuộc, kính mời quý vị đọc lại ĐÊM GIỮA BAN NGÀY của VŨ THƯ HIÊN:
BÊN THẮNG CUỘC
Phần II


No comments:

Post a Comment