Friday, March 7, 2014

BÀI HỌC ĐẦU ĐỜI

Bài đầu tiên cô dậy
Có bảy thằng Ngụy quyền
Khi giết năm còn mấy
Em khóc thầm lặng yên
Ngụy là gì hở mẹ
Sao phải giết người ta
Mẹ bảo con còn bé
Lớn rồi sẽ hiểu ra.

Đêm nằm tôi bật khóc
Rồi lên lớp hỏi cô
Cô bảo Ngụy là giặc
Bán nước dựng cơ đồ
Rồi những bài lịch sử
Quân địch với quân ta
Đều là dân Việt cả
Nước mắt tôi lệ nhòa.

Lần đầu ngõ chữ Ngụy
Vào cái trang Google
Tôi hiểu ra từ Ngụy(1)
Người miền bắc xưng hô
Ngụy là không hợp hiến
Không phải tự dân bầu
Ngụy là quân phiến diện
Ăn cướp để làm giàu.

Bây giờ tôi mới biết
Ngụy là Dũng Hùng Sang
Là Phú Trọng Minh Triết
Bởi chúng bán Trường Hoàng
Ngụy là Hồ Chinh Duẩn
Là Linh Kiệt Thắng Đồng
Ngụy là bọn ngu xuẩn
Bán đất của cha ông.

Nhớ ngày xưa đi học
Cô dậy giết Ngụy quyền
Bây giờ em bất khóc
Phải cho chúng quy tiên
Bọn Ngụy kia đợi đấy
Tao đã nhận ra rồi
Mai chúng mày sẽ thấy.
Đảng của mày chết trôi

No comments:

Post a Comment